اخبار:   

حاضرین در سایت

ما 1 مهمان آنلاین داریم


صفحه اصلی

به وب‌سايت رسمي انجمن صنايع گالوانيزه خوش آمديد.

فکر تأسيس انجمن صنايع گالوانيزه ايران توسط تعدادي از صنعت گران گالوانيزه گرم که از اعضاء انجمن گالوانيزه کاران استان مرکزي بودند مطرح گرديد و از همان ابتدا دبير وقت انجمن گالوانيزه کاران استان مرکزي متولي شناسايي و رايزني با کليه صنعت گران گالوانيزه گرم در سراسر کشور گرديد و با تلاش مستمر اولين گردهمايي گالوانيزه کاران سراسر کشور در تاريخ 21/9/86 در تهران تشکيل گرديد...

تاريخچه انجمن

فکر تأسيس انجمن صنايع گالوانيزه ايران توسط تعدادي از صنعت گران گالوانيزه گرم که از اعضاء انجمن گالوانيزه کاران استان مرکزي بودند مطرح گرديد و از همان ابتدا دبير وقت انجمن گالوانيزه کاران استان مرکزي متولي شناسايي و رايزني با کليه صنعت گران گالوانيزه گرم در سراسر کشور گرديد و با تلاش مستمر اولين گردهمايي گالوانيزه کاران سراسر کشور در تاريخ 21/9/86 در تهران تشکيل گرديد که در اين جلسه موضوع انجمن صنايع گالوانيزه ايران مطرح و با استقبال حاضرين هيات مؤسس انجمن صنايع گالوانيزه ايران شکل گرفت که وظيفه اين هيات تدوين اساسنامه طبق اساسنامه تيپ اتاق ايران -جمع آوري مدارک و اسناد مورد نياز اعضاء داوطلب به عضويت در انجمن- پيگيري مراحل ثبت انجمن در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نهايتاً تشکيل اولين جلسه مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيئت مديره انجمن بود.

بعد از تهيه مدارک و اسناد اعضاء همراه با ارسال در خواست ثبت انجمن به اتاق ايران و طرح موضوع در کميسيون امور تشکل هاي اتاق ايران در مورخ 29/3/87 تعدادي از اعضاي به نمايندگي از طرف هيات مؤسس (آقاي مهندس توسطي شرکت رويان فرآيند اراک- آقاي مهندس رهنما شرکت صنعتي گام اراک- آقاي مهندس عنايتي شرکت روئين ساز اراک – آقاي مهندس ميرزائي شرکت روي پوشان قزوين و آقاي محمدرضا بيات دبير انجمن گالوانيزه کاران استان مرکزي) براي دفاع از تشکيل انجمن و پاسخ به سوالات حاضرين در کميسيون امور تشکل ها حضور يافته و ضمن بيان اهداف انجمن و نحوه شکل گيري به کليه سوالات حاضرين پاسخ قانع کننده داده و در تاريخ 30/3/87 طي نامه شماره 2954/5/2/22 امور تشکل ها مجوز تشکيل مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيات مديره را اعلام نمودند که بلافاصله ضمن فراخوان عمومي در روزنامه ابرار اقتصادي به مورخ 20/5/87 و ارسال دعوتنامه پستي و ارسال دعوتنامه از طريق فکس از کليه صنعت گران گالوانيزه سراسر کشور براي حضور در اين جلسه دعوت بعمل آمد و اين در حالي بود که اعضاي هيات مؤسس،اعلام آمادگي عضويت 40 شرکت را در انجمن دريافت کرده بودند.

اولين جلسه مجمع عمومي انجمن صنايع گالوانيزه ايران با شرکت 25 عضو در تاريخ 4/6/87 با حضور نماينده اتاق ايران آقاي مهندس سلماني نياسر در سالن کنفرانس اتاق ايران واقع در طبقه هشتم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار و در آن جلسه اعضاي هيات مديره و بازرسين انتخاب و صورتجلسه تدوين گرديد.
قابل ذکر است کليه هزينه هاي بعمل آمده تا پايان جلسه مجمع عمومي از طرف انجمن گالوانيزه کاران استان مرکزي بعنوان قرض الحسنه پرداخت گرديده است .

هيات مديره در تاريخ 7/6/87 اولين جلسه خود را در دفتر مرکزي شرکت صنعتي گام اراک برگزار نموده در آن جلسه سمت هاي اعضاء هيات مديره به شرح ذيل تعيين گرديد.

آقاي مهندس نصراله رهنما رئيس هيات مديره

آقاي مهندس عليرضا عنايتي نايب رئيس اول

آقاي مهندس محمد فارسي نايب رئيس دوم

آقاي مهندس علي اصغر محموديان منشي

آقاي مهندس محمد جعفر نقشينه خزانه دار

آقاي مهندس افشين تاج ديني عضو هيات مديره

آقاي مهندس مسعود رزّاز عضو هيات مديره

آقاي مهندس بهزاد توجه بازرس اصلي

در اين جلسه اعضاي محترم هيات مديره به اتفاق آراء آقاي محمدرضا بيات را بعنوان دبير انجمن منصوب نمودند. هم چنين آقاي مهندس نصراله رهنما رئيس هيات مديره ضمن پرداخت 30،000،000 ريال بعنوان قرض الحسنه براي تجهيز دفتر انجمن و همچين يک دستگاه آپارتمان همراه با 2 خط تلفن به طور موقت تا پايان سال 1387 براي استقرار دفتر مرکزي انجمن صنايع گالوانيزه ايران در اختيار انجمن قرار دادند.
هم اکنون انجمن به آدرس تهران خيابان شهيد بهشتي- خيابان پاكستان – کوچه دوم پلاک 3 مستقر و مشغول فعاليت مي باشد.

لذا انجمن صنايع گالوانيزه ايران در اجراي بند ( ک ) ماده (5 )قانون تشکل هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و با همکاري گروهي از صنعت گران گالوانيزه کشور به منظور ايجاد فضاي همکاري و تبادل تجربه در بين اعضاء جهت ارتقاء سطح کيفي و علمي و هم چنين فراهم سازي امکانات ورود و بهره گيري از سرمايه ، اطلاعات ،تکنولوژي و فنون در جهت صنعت گالوانيزه ايران،و جستجوي راهکارهاي جديد و هر چه دقيقتر زيست محيطي،ايجاد بانکهاي اطلاعاتي براي شناسايي بازارهاي مصرف توليد ،تهيه و تأمين ابزار و مواد اوليه مورد نياز، مذاکره با بازارهاي سرمايه و جلب همکاري آنان جهت تأمين اعتبارات، کمک به تنظيم و تدوين تعرفه هاي صادراتي و ايجاد ارتباط منطقي با وزارتخانه ها و ساير مؤسسات مرتبط از اواسط سال 1387 در قالب يک شخصيت حقوقي مستقل و به صورت صنفي و کاملاً غير انتفاعي در قالب يک انجمن تشکيل گرديده است .